Regulamin konkursu
"Złoty Medal Chemii - 2017"


  1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2016/2017. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski. 

  2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (zakładka „Zgłoszenia”). Wymagane jest dołączenie (w postaci plików pdf) następujących materiałów: 

   Do zgłoszenia należy dołączyć (w postaci plików pdf) następujące materiały:
   • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp; 
   • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
   • opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej; 
   • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej;
   • pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej; 
   • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu oraz zgodę (ustaloną z opiekunem pracy) w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia na publikację pracy na serwerze IChF PAN (Wzór pod regulaminem).

   W przypadku, gdy wyniki opisane w pracy licencjackiej/inżynierskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych zaleca się ich załączenie.                                                                                                         
   Wymienione materiały należy przesłać w dwóch plikach pdf zawierających:
   plik 1: CV, odpis dyplomu lub zaświadczenia, opinie promotora, streszczenie pracy, wymagane zgody i ewentualnie kopie publikacji;
   plik 2: pełny tekst pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   Zgłoszenie jest dwuetapowe: rejestracja uczestnictwa i, po uzyskaniu potwierdzenia otwarcia konta i tymczasowego hasła, przesłanie dokumentacji.

  3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 października 2017 r.   Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 4 listopada 2017 r.

  4. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną zaproszeni do Instytutu Chemii Fizycznej PAN w celu przedstawienia wyników swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się 14 listopada 2017 .

   Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 5 grudnia 2017 podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

  5. Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:

   I NAGRODA - 10 tys. zł
   II NAGRODA - 5 tys. zł
   III NAGRODA - 2,5 tys. zł

   Dodatkowo będą przyznane 4 wyróżnienia po 1 tys. zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów konkursu.                                                                                                                                                                                      
   Oprócz nagród głównych przyznane zostaną minimum trzy wyróżnienia firmy Dupont o wartości 2 tys. zł. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i odżywiania, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Ocenie w tej części konkursu podlegać będzie dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.                                                                                                                                                                         
  6. Finaliści konkursu zyskują ponadto możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach Instytutu w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidujemy dofinansowanie kosztów zakwaterowania. 


Koordynator Konkursu: dr hab. Robert Nowakowski, prof. nadzw.,
tel. 22 343 30 75, e-mail: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl


  - Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji pracy

LAUREACI

2016

więcej

 > fotogaleria    >film  

I Nagroda - Złoty Medal Chemii

Michał Magott
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ 
i oktacyjanometalanach
(opiekun: dr Dawid Pinkowicz)II Nagroda – Srebrny Medal Chemii

Adam Mamot
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski
Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny
(opiekun: prof. Jacek Jemielity, dr Anna Zawadzka)III Nagroda - Brązowy Medal Chemii

Mateusz Wróbel
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Otrzymanie oraz charakterystyka fotoaktywnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni
(opiekun: dr Michał Szuwarzyński) 


Wyróżnienia

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)


Sylwia Kącka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badanie procesu elektropolimeryzacji pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe
(opiekun: prof. Małgorzata Zagórska) Bartosz Matysiak
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Antiparallel dynamic covalent chemistries
(opiekun: dr Michał Wójcik)


Agata Wójtowicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków
(opiekun: dr hab. Maciej Mazur) Wyróżnienia specjalne DuPont

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)Mikołaj Nowak
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Elektrochemiczne wodorowanie kwazikryształów z układu Ti-Zr-Ni
(opiekun: prof. Konrad Świerczek)Agata Wójtowicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków
(opiekun: dr hab. Maciej Mazur) 
Nagroda Finalistów

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)


 


2015

więcej

> fotogaleria           > film 
I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Michał Sawczyk
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
"Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych"
II MIEJSCE / SREBRNY MEDAL
Artur Kasprzak
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
"Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru"


III MIEJSCE / BRĄZOWY MEDAL
Rafał Białek
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
"Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu"WYRÓŻNIENIA

Maciej Białogłowski
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
"Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu"Mateusz Czub
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"Anna Gruszkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Szczotki polimerowe ze skoniugowanymi łańcuchami"


Małgorzata Janik
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Wielokomorowe mikrostrukturalne układy polimerowe inspirowane budową komórek eukariotycznych"


Żaneta Matuszek
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski
"Analiza dojrzewania końców 5’ i 3’ snoRNA u Saccharomyces cerevisiae"
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE FIRMY DUPONT

Rafał Białek
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
"Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu"Mateusz Czub
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"Michał Sawczyk
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
"Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych"

2014

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL 
Michał Hamkało
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Michał Ciach
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW
"Przełącznik genetyczny w ujęciu teorii gier ewolucyjnych"III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Miłosz Wieczór 
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
"A Molecular Dynamics analysis of TRF1/TRF2 mechanisms of sequence recognition and DNA binding"WYRÓŻNIENIA

Mirosław Arczyński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Synteza i charakterystyka sześcio- i dziewiętnastocentrowych cząsteczek magnetycznych z mostkami cyjankowymi"Iwona Gawlik 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro"Maciej Majewski 
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne"Dawid Zych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
"Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej"WYRÓŻNIENA SPECJALNE FIRMY DUPONT

Iwona Gawlik 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro"

Michał Hamkało
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej"Maciej Majewski
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne"NAGRODA FINALISTÓW

Dawid Zych 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
"Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej"


ZOBACZ FILM2013

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Michał Papaj

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Epitaksja i spektroskopia nanostruktur półprzewodnikowych z jonami kobaltu"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Adam A. Zieliński

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
"Nowe kompleksy rutenu wykazujace własciwosci katalityczne w metatezie olefin - synteza i analiza prostych reakcji modelowych"III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Renata Kasprzyk

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Synteza i badanie właściwości nukleotydów znakowanych pirenem w łańcuchu oligofosforanowym"WYRÓŻNIENIA

 

Olga A. Krysiak
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
"Analiza struktury i funkcji plazmidu pOK1 wyizolowanego egzogennie z bakterii występujących w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków 'Czajka'"

Kamil Lisiecki
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
"Aktywność antyprionowa pochodnych akrydyny i takryny: badania in vitro i w drożdżach Saccharomyces cerevisiae"

Ariel K. Pawłowski
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
"Przepływowy mikrodetektor fluorescencyjny do oznaczania tlenku azotu"

Anna Stefaniuk
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
"Fotogeneracja nośników ładunku w poli(N-winylokarbazolu) domieszkowanym 2,4,7-trinitro-fluorenonem oraz tris(2-fenylopirydyną)irydu"

WYRÓŻNIENIA FIRMY DUPONT

 

Marek Rafał Baranowski
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Adam Budniak
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Renata Kasprzyk
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Wegner
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM

 2012

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Tomasz J. Trzeciak

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synteza i badanie nowej soli sodowej do zastosowań w przemyśle bateryjnymII MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Krzysztof M. Borys

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synthesis of phenylboronic acids containing a thiol groupIII MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Pawel Kulboka

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Elektrosorpcja wodoru w nanocząstkach palladu o kontrolowanym rozmiarzeWYRÓŻNIENIA

 

Marta Fiedot
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Osadzanie nanostruktur tlenku cynku na materiałach włókienniczych

Maciej D. Korzyński
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Design and synthesis optimization of bis(ß-ketiminate) ligand alkyl zinc and alkoxy zinc derivatives and their activity in polymerization of rac-lactide

Zofia Tomasiewicz
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów kapu zawierających linkery aminokarboksylowe w obrębie reszt rybozy - substratów do znakowania fluorescencyjnego i funkcjonalizacji nanomateriałów

Przemysław M. Wanat
Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów nukleotydów modyfikowanych w pozycji ß łańcucha trifosforanowego grupą tiofosforanową, boranofosforanową lub selenofosforanową

GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM

 2011

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Marcin Runowski

Wydział Chemii UAM
"Synteza i charakterystyka fotofizyczna hybrydowych nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców, w oparciu o struktury typu rdzeń/powłoka"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Robert Lasek

Wydział Biologii UW
"Analiza genomu plazmidu p62BP1 wyizolowanego ze szczepu Psychrobacter sp. 62B"

III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Celina K. Wierzbicka

Wydział Chemii PWro
"Badanie wpływu rodzaju liganda NHC na stabilność i aktywność katalizatorów rutenowych"

WYRÓŻNIENIA

 

Jędrzej Marciniak
Wydział Chemii UAM
"Synteza i właściwości biologiczne fluorowanych analogów nukleozydów"

Krzysztof Sozański
Wydział Chemii UW
"Samoagregacja w cienkich filmach częściowo fluorowanych bolaamfifili i jej zastosowanie do pokrywania powierzchni uporządkowanymi strukturami nanocząstek

Małgorzata Wolska
Wydział Chemii UW
"Wytworzenie biokoniugatu kropki kwantowej ZnO z wybranym przeciwciałem do obrazowania komórkowego"

Karolina Żukowska
Wydział Chemii UW
"Otrzymywanie nowego katalizatora o spowolnionej inicjacji w metatezie olefin zawierającego chelatujący ligand 2-metyloamino)-benzylidenowy"


GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM